top of page
RVF_1745_edited.jpg

PROJECTEN

Actuele projecten in Westbroek

RVF_1712.JPG

WERKGROEP WATEROVERLAST

De werkgroep is in 2017 opgericht om de overlast van regenwater in de nieuwbouw op te lossen. In overleg met bewoners, de gemeente en specialisten zijn alle problemen in kaart gebracht en is een plan opgesteld waarbij hemelwaterafvoer van de woningen wordt afgekoppeld van het vuilwaterriool zodat deze minder belast gaat worden.
De werkzaamheden zijn in 2018 gestart waarbij naast het aanpassen van het riool, de vijver is uitgebaggerd,en de beschoeiing is hersteld. Tenslotte is de bestrating in 2019 in fasering voltooid. Als laatste worden nog banken en bloembakken geplaatst, bomen gepland en/of gesnoeid. Helaas is de verlichting nog niet op orde, hiervoor zal opnieuw wat bestrating worden opengebroken.
Dit project heeft jarenlang op de agenda van het Dorpsberaad gestaan. Dit is een goed voorbeeld hoe gemeente en inwoners samen problemen op kunnen lossen.

RVF_1708.JPG

WERKGROEP VEILIGHEID

De werkgroep (bestaand uit inwoners en specialisten van de Gemeente) heeft in 2017 een rapport verkeersveiligheid aan de gemeente overhandigd. Hierin wordt prioriteit gegeven aan het invoeren van een camerabewaking voor de handhaving van geslotenverklaring. Ook heeft de werkgroep een aantal andere voorstellen gedaan om de veiligheid in het dorp te verbeteren, zoals het verbreden van de brug op de kruising bij de Huydecoperweg/ Welfferweg/Kerkdijk. Een aantal ondernemers is met het laatste aan de slag gegaan. Een mooi initiatief van ondernemers waarbij zij het tekenwerk en een deel van de uitvoeringskosten voor hun rekening nemen. Inmiddels heeft er een aantal keer overleg plaatsgevonden, o.a. met de verkeerskundige van de gemeente. Zodra er een plan is zal deze door een onafhankelijke partij doorgerekend worden en zal een besluit van het college volgen.

verkeerscamera.jpg

VOORTGANG CAMERASYSTEEM

Er is uiteindelijk gekozen voor een camerasysteem dat op kenteken controleert. Allereerst is met ondernemers in Westbroek gesproken over de wijze waarop het systeem het beste kan worden ingevoerd. In juni 2018 is een voorlichtingsbijeenkomst in het Dorpshuis geweest en in december 2018 is gestart wordt met een proef die van 1 december 2018 tot 1 maart 2019 liep. De camera registreert alle kentekens tijdens de spits. De ondernemers wordt de mogelijkheid geboden digitaal een tijdelijke ontheffing aan te vragen.
In juni 2019 is de proef geëvalueerd, hierbij bleek dat de digitale app waarbij ondernemers ontheffingen kunnen aanvragen niet goed werkt. Dit wordt door de gemeente nu herstelt. In november is er weer overleg met de gemeente. Met een goede start in 2017 was de verwachting dat eind 2018 het systeem daadwerkelijk zou draaien. Dit is helaas niet gelukt. De gemeente heeft inmiddels extra capaciteit ingehuurd om het project daadwerkelijk tot afronding te brengen.

RVF_1761.JPG

WERKGROEP WONINGBOUW HOLSBLOKKENWEG

De aanbesteding begin 2018 van de gemeente voor 5 woningen aan de Holsblokkenweg
was mislukt. Dat zou betekenen op korte termijn geen woningen.
Hierop heeft het dorpsberaad het initiatief genomen en is een werkgroep woningbouw Holsblokkenweg ingesteld
Deze werkgroep heeft in 2 maanden tijd een plan van aanpak geschreven waarbij het project zelfgebouwd gaat worden
door jongeren uit Westbroek (CPO) onder professionele begeleiding. Dit plan is door de gemeente goedgekeurd waarbij de
jongeren nu dus zelf aan de slag gaan. Het bestemmingsplan Holsblokkenweg 2017 is unaniem vastgesteld in de
Gemeenteraad van 27 juni 2019. De oprichting van een vereniging is inmiddels een feit en overleg met een aannemer
loopt. Als alles volgens plan verloopt start de bouw van de woningen in december van dit jaar en zijn de woningen rond de
zomer van 2020 klaar. Vanuit de CPO wordt het gehele project begeleid door Bureau de Regie.
Daarnaast heeft het Dorpsberaad subsidie aangevraagd en gekregen bij de Provincie Utrecht voor de 1e kosten (oprichting vereniging en betaling van begeleiding).

Image by Darko Nesic

PARKEERPROBLEMEN TENNISPARK

Het bestuur van tennisvereniging ‘Kraaienveld’ is volop bezig te zoeken naar een alternatieve ingang.
Vanuit de tennisvereniging is een werkgroep ingesteld om te kijken naar een oplossing voor de tennissers en jeu de boulers. Er zijn verschillende opties en met de Gemeente wordt bekeken wat het best haalbaar is.

20627b2b58e6036417f4cf0987c1e5f8.jpg

WERKGROEP BIODIVERSITEIT

In de vergadering van 19 november 2018 is een werkgroep Biodiversiteit ingesteld, het doel van de werkgroep is een bij-vriendelijke omgeving te creëren. Via een bloemenlint langs fiets- en wandelpaden worden de verschillende kern- dorpen met elkaar verbonden om zo een leefgebied voor o.a. de wilde-bij te ontwikkelen.

RVF_1670.JPG

OPKNAPPEN PAD NAAR BEGRAAFPLAATS

Het pad is nu tijdelijk met grind geëffend, de bedoeling is dat het pad geasfalteerd wordt.
De gemeente heeft iom inwoners uit Westbroek de situatie van het pad bekeken. Het plan is om met grove grindstructuur het eerste gedeelte van het pad te asfalteren.
Het Dorpsberaad heeft gewezen op met name het laatste stuk, daar zitten de grootste gaten en daardoor blijft het probleem voor rolstoelgebruikers en rollators bestaan. De gemeente heeft toegezegd hier nogmaals naar te kijken. Blijft dat dit tussentijds onderhoud is. Het onderbrengen van het onderhoud via een stichting is het doel van de gemeente.

bottom of page